Asst. Pros. Douglas Dumolt & Asst. Pros. Jennifer Rausch

Outstanding Prosecutor Team Award
Nominators: Pros. Carol O’Brien & Pros. Ron O’Brien